Proje Ve Faaliyet Yönergesi

Trabzon Üniversitesi  Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Yönergesi


Trabzon Üniversitesi 

Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu'nun görev kapsamını, üye atamasını ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi birimlerinde üretilen proje ve faaliyetleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 58. maddesinin (k) fıkrası bu Yönergenin dayanağını oluşturur.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Uygulama Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezlerini,
b) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
d) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,
e) Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Komisyon: Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi proje ve faaliyet değerlendirme komisyonunu ifade eder.
Komisyon Üyeleri, Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri
Madde 5- Komisyon aşağıda tanımlanan üyelerden oluşur:
a) Döner Sermaye İşletmesinden sorumlu Rektör Yardımcısı,
b) Üniversitemiz bünyesindeki farklı disiplinlerin temsilini göz önünde tutarak Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen en az 5 ve en fazla 7 Öğretim Üyesinden (Başkan dahil) oluşur. Görev süresi sona eren komisyon üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
Komisyon başkanı, Döner Sermaye İşletmesinden sorumlu Rektör Yardımcısıdır. (b) maddesi uyarınca görevlendirilen üyelerden; görev süresi bitmeden ayrılan üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye atanır.
Madde 6- Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılabilecek projelerin ve faaliyetlerin araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik içeriğini değerlendirmek için Komisyon kriterler belirler ve bu kriterleri zaman içerisinde günceller ve öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılması öngörülen projeyi ve faaliyeti belirlenen kriterlere göre araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik içeriği açısından değerlendirerek bir raporla Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Yürürlük
Madde 7- Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.